top of page
Strip-1.png
Slutanvändaravtal

Slutanvändaravtal ("Avtalet")


Senast uppdaterat: 5 maj 2021

 

Läs noga igenom detta slutanvändaravtal innan Du klickar på knappen för samtycke eller laddar ner eller använder Fishing: North Atlantic.

 

Tolkning och definitioner

 

Tolkning

Ord som börjar med en versal har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner har samma betydelse oavsett om de står i singular eller plural.

Definitioner

För detta slutanvändaravtals ändamål gäller följande:

 

Samtycke syftar på detta slutanvändaravtal, som utgör hela avtalet mellan Dig och Företaget med avseende på Programvarans användning.
Programvaran syftar på programvaran som Företaget tillhandahåller och Du laddar ner till en Enhet, och heter Fishing: North Atlantic & Fishing: Barents Sea.
Företaget (kallas antingen ”Företaget”, ”Vi”, ”Oss” eller ”Vår” i detta Avtal) syftar på Misc Games AS, Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes, Norge.
Innehåll syftar på innehåll som text, bilder eller annan information som kan läggas upp, laddas upp länkas eller på annat sätt göras tillgängligt av Dig, oavsett innehållstyp.
Landet syftar på: Norge.
Enhet syftar på enheter som har åtkomst till Programvaran, såsom surfplattor, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation4™, PlayStation5™ och Nintendo Switch.
Tjänster från tredje part syftar på tjänster och innehåll (däribland data, information, programvara och andra produkttjänster) som tillhandahålls av tredje part och kan visas, inkluderas eller tillgängliggöras av Programvaran.
Du/Dig syftar på den individ som har åtkomst till eller använder Programvaran, alternativt det företag eller den juridiska person i vilkens ställe en sådan individ har åtkomst till eller använder Programvaran, i tillämpliga fall.


Medgivande


Genom att klicka på knappen för samtycke, ladda ner eller använda Programvaran samtycker Du till att vara bunden till villkoren i detta Avtal. Om Du inte samtycker till Avtalets villkor ska Du inte klicka på knappen för samtycke eller ladda ner eller använda Programvaran.


Detta Avtal är ett juridiskt dokument mellan Dig och Företaget och reglerar din användning av Programvaran, som Företaget tillhandahåller Dig.

 

Programvaran har licensierats, inte sålts, till Dig av Företaget och måste användas i strikt överensstämmelse med villkoren i detta Avtal.


Licens

 

Licensens omfattning

Företaget ger Dig en återkallelig icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad licens att ladda ner, installera och använda Programvaran i strikt överensstämmelse med villkoren i detta Avtal.

 

Licensen som tillhandahållits Dig av Företaget är endast avsedd för dina personliga, icke-kommersiella ändamål i strikt överensstämmelse med villkoren i detta Avtal.


Licensens begränsningar

Du samtycker till att inte, och att inte tillåta andra att:


•    Licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överlåta, distribuera, överföra, hysa, lägga ut, lämna ut eller på annat sätt kommersiellt exploatera Programvaran eller göra Programvaran tillgänglig för någon tredje part.
•    Kopiera eller använda Programvaran för något annat syfte än vad som tillåts enligt avsnittet ”Licens” ovan.
•    Modifiera, skapa arbeten från, demontera, dekryptera, bakåtkompilera eller baklängesutveckla någon del av Programvaran.
•    Ta bort, ändra eller dölja något meddelande om äganderätt (inklusive meddelanden om upphovsrätt eller varumärke) av Företaget eller dess dotterbolag, partner, leverantörer eller Programvarans licensgivare.


Immateriell äganderätt

Programvaran, inklusive men inte begränsat till alla upphovsrätter, patent, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter, är och förblir Företagets exklusiva egendom.


Företaget är inte skyldigt att ersätta eller försvara Dig med avseende på rättsanspråk från tredje part med anledning av eller i samband med Programvaran. I den mån Företaget måste ersätta skador enligt gällande lagstiftning är Företaget ensamt ansvarigt för utredningen, försvaret, konfliktlösningen och ansvarsbefrielsen till följd av rättsanspråk om att Programvaran eller din användning av den bryter mot tredje parts immateriella äganderätt.


Dina förslag


All återkoppling, alla kommentarer, idéer, förbättringar eller förslag angående Programvaran som tillhandahålls av Dig till Företaget förblir Företagets exklusiva egendom.


Företaget har friheten att använda, kopiera, ändra, publicera eller återdistribuera förslagen för alla syften och på alla sätt utan erkännande eller ersättning till Dig.


Ändringar av Programvaran


Företaget förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, ändra, avbryta eller lägga ner Programvaran eller någon tjänst som den ansluter till, med eller utan förvarning och utan ansvar för Dig.


Uppdateringar av Programvaran

Företaget kan från tid till annan tillhandahålla förbättringar eller utveckling av Programvarans funktioner/funktionalitet, som kan innehålla korrigeringsfiler, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar.


Uppdateringar kan ändra eller ta bort vissa funktioner och/eller funktionaliteter i Programvaran. Du godkänner att Företaget inte har någon skyldighet att (i) tillhandahålla uppdateringar, eller (ii) fortsätta att tillhandahålla eller aktivera vissa funktioner och/eller funktionaliteter i Programvaran till Dig.


Du godkänner vidare att alla uppdateringar ska (i) anses utgöra en integrerad del av Programvaran, och (ii) omfattas av villkoren i detta Avtal.


Underhåll och support

Företaget tillhandahåller varken underhåll av eller support för nedladdning eller användning av Programvaran. I den mån underhåll eller support krävs av gällande lagstiftning är Företaget skyldigt att tillhandahålla detta.


Tjänster från tredje part

 

Programvaran kan visa, inkludera eller tillhandahålla innehåll från tredje part (däribland data, information, programvara och andra produkttjänster) eller tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster.

 

Du bekräftar och godkänner att Företaget inte ansvarar för Tjänster från tredje part, inklusive deras exakthet, fullständighet, aktualitet, giltighet, efterlevnad av upphovsrätt, laglighet, anständighet, kvalitet eller någon annan aspekt därav. Företaget åtar sig inget ansvar och har ingen skyldighet gentemot Dig eller någon annan person eller juridisk person för någon Tjänst från tredje part.

 

Du måste samtycka till tillämplig tredje parts avtalsvillkor när Du använder Programvaran. Tjänster från tredje part och länkar till dessa tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och Du får tillgång till och använder dem helt på egen risk och med förbehåll för sådana villkor från tredje part.


Integritetspolicy

 

Företaget samlar in, lagrar, behandlar och delar information om Dig i enlighet med vår integritetspolicy:

https://www.miscgames.com/privacy-policy

 

Genom att samtycka till detta Avtal bekräftar Du att Du härmed godkänner villkoren i vår integritetspolicy.

 

Villkor och uppsägning

 

Detta Avtal gäller tills det avslutas av Dig eller Företaget. Företaget kan, efter eget gottfinnande, när som helst och oavsett anledning, upphäva eller säga upp Avtalet med eller utan förvarning.

 

Avtalet upphör omedelbart, utan föregående meddelande från Företaget, om Du inte följer någon bestämmelse i detta Avtal. Du kan också säga upp Avtalet genom att ta bort Programvaran och alla kopior av den från din Enhet eller dator.
Vid uppsägning av detta Avtal måste Du upphöra att använda Programvaran och ta bort alla kopior av den från din Enhet eller dator.

 

Uppsägning av detta Avtal begränsar inte Företagets rättigheter vid överträdelse av Dig (under Avtalets löptid), och Du måste fullfölja dina skyldigheter enligt detta Avtal.


Skadeersättning

 

Du godkänner att Företaget och dess moderbolag, dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, samarbetspartner och licensgivare (om sådana finns) hålls skadelösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, på grund av eller som följd av din: (a) användning av Programvaran; (b) brott mot detta Avtal eller någon lag eller förordning; eller (c) brott mot tredje parts rättigheter.


Inga garantier

 

Programvaran tillhandahålls till Dig ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”NÄR DEN ÄR TILLGÄNGLIG”, med samtliga fel och brister utan garanti av något slag. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag avskriver sig Företaget, för egen räkning och för företagets dotterbolag och deras respektive licensgivare och tjänsteleverantörer, uttryckligen alla garantier, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller på annat sätt, med avseende på Programvaran, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och icke-överträdelse samt garantier som kan uppstå under bruk och genomförande, användning eller handel. Utan begränsning till det föregående ger Företaget inga garantier eller åtaganden och gör inga utfästelser av något slag att Programvaran kommer att uppfylla dina krav, uppnå alla planerade resultat, stödjas av eller fungera med annan programvara, andra system och andra tjänster, fungera utan avbrott, uppfylla prestanda- eller pålitlighetsstandarder eller vara felfri, eller att eventuella fel eller brister kan eller kommer att åtgärdas.


Utan att begränsa det föregående gör varken Företaget eller någon av företagets leverantörer någon form av utfästelse eller ger en garanti av något slag, uttryckligt eller underförstått: (i) om Programvarans drift eller tillgänglighet, eller informationen, innehållet och materialet eller produkterna som ingår däri; (ii) att Programvaran kommer att vara oavbruten eller felfri; (iii) om noggrannheten och tillförlitligheten av eller giltighetstiden för all information eller allt innehåll som tillhandahålls genom Programvaran; eller (iv) att Programvaran, dess servrar, innehållet eller e-postmeddelandena som skickats från eller på uppdrag av Företaget är fria från virus, skript, trojanska hästar, maskar, skadeprogram, tidsbomber eller andra skadliga komponenter.


Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier eller begränsningar av konsumentens gällande lagstadgade rättigheter, så några eller samtliga ovanstående undantag och begränsningar kanske inte gäller Dig. I dessa fall ska de uteslutningar och begränsningar som förklaras i detta avsnitt (avsnitt 11) tillämpas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning. I den mån garanti finns enligt lag och inte kan avskrivas är Företaget ensamt ansvarig för sådan garanti.


Ansvarsbegränsning

 

Trots eventuella anspråk som kan uppstå ska Företaget och dess leverantörers ansvar enligt bestämmelserna i detta Avtal samt din gottgörelse för allt ovanstående vara begränsade till det belopp som Du faktiskt betalat för Programvaran.
I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag ska Företaget eller dess leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga för några speciella, oavsiktliga eller indirekta skador eller följdskador som helst (inklusive men inte begränsat till skador för förlust av vinst, förlust av data eller annan information, för avbrott i verksamheten, för personskada, för förlust av sekretess till följd av eller på något sätt relaterat till användning av eller oförmåga att använda Programvaran, programvara från tredje part och/eller hårdvara från tredje part som används i Programvaran, eller på annat sätt kopplat till någon bestämmelse i detta Avtal), även om Företaget eller någon leverantör har informerats om möjligheten till sådana skador och även om åtgärden misslyckas med sitt huvudsakliga syfte.


Vissa delstater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller Dig.


Avskiljningsklausul och avstående


Avskiljningsklausul

Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara ogenomförbar eller ogiltig kommer sådan bestämmelse att ändras och tolkas för att uppnå målen för sådan bestämmelse i största möjliga utsträckning enligt gällande lag. De övriga bestämmelserna fortsätter i full kraft och effekt.


Avstående

Förutom det som anges häri ska misslyckande att utöva en rättighet eller krav på fullgörande av en skyldighet enligt detta Avtal inte påverka en parts förmåga att utöva sådan rättighet eller kräva ett sådant fullgörande vid något senare tillfälle. Avstående av en överträdelse ska inte heller räknas som ett avstående av eventuella efterföljande överträdelser.


Tvister


Företaget ger inga garantier gällande Programvaran.


Efterlevnad av USA:s lagar


Du representerar och garanterar att (i) Du inte befinner dig i ett land som USA:s regering lagt embargo på, eller som USA:s regering utsett till en ”terroriststödjande” nation, och (ii) att Du inte står listad på någon av listorna USA:s regering sammanställt över förbjudna eller begränsade parter.


Ändringar av detta Avtal


Företaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta detta Avtal när som helst. Om en revision är väsentlig ger vi minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring bestäms efter eget gottfinnande.


Genom att fortsätta gå in på eller använda vår Programvara efter att ändringar har trätt i kraft samtycker Du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om Du inte godkänner de nya villkoren har Du inte längre behörighet att använda Programvaran.


Gällande lag


Lagarna i Landet, med undantag av dess lagkonflikter, reglerar detta Avtal och din användning av Programvaran. Din användning av Programvaran kan också vara föremål för andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

 

Hela Avtalet


Avtalet utgör hela överenskommelsen mellan Dig och Företaget om din användning av Programvaran, och ersätter alla tidigare och samtidiga skriftliga eller muntliga avtal mellan Dig och Företaget.


Du kan omfattas av ytterligare villkor som gäller när Du använder eller köper andra tjänster av Företaget, som Företaget tillhandahåller vid tidpunkten för sådan användning eller sådant inköp.


Kontakta oss

 

Har Du frågor om Avtalet kan Du höra av Dig till oss:

 

E-post: info@miscgames.no
Vår webbplats: http://support.miscgames.no/support/home

bottom of page